Pozitivní podpora chování (PBIS)

PBIS je propracovaný, výzkumně ověřený systém zaměřený na podporu žádoucího, všeobecně přijímaného chování a duševního zdraví dětí. Je využíván v základních a středních školách po celém světě. ​

O systému PBIS

Systém zefektivňuje a ulehčuje práci také pedagogům.

Ředitelům nabízí systém, který efektivně pomáhá budovat dobré klima ve škole, hezké vztahy a pohodovou atmosféru.​

Systém, který na nikoho nezapomíná

 • Systém PBIS staví na přirozené schopnosti člověka naučit se reagovat na své prostředí určitým chováním. Tedy, že chování je třeba učit podobně jako jiný vzdělávací obsah.
 • Primárním postupem je tak učení a fixace celoškolně jednotných, pozitivně formulovaných pravidel chování, tzv. očekávaného chování.
 • Systém zahrnuje tři úrovně podpory, přičemž základní úroveň je určena všem dětem, druhá je pro děti s dílčími potřebami a třetí pro děti s komplexními potřebami v oblasti duševního zdraví, včetně traumatizovaných dětí a dětí projevujících se rizikovým chováním.
 • Systém ulehčuje práci také pedagogům. Ředitelům nabízí nástroj, který pomáhá budovat dobré klima ve škole, přátelské vztahy a pohodovou atmosféru.

Tříúrovňový model aneb účinná podpora všech žáků



Jak probíhá zavedení systému PBIS ve škole

Jak dlouho trvá zavedení PBIS do celé školy?​
 • Doba zavedení je různá. Ideální je, aby škola postupovala tempem, které umožňují její kapacity. ​
 • V kurzu Celoškolní PBIS počítáme s podporu kouče po dobu jednoho roku, což je doba, která je minimálně nutná pro udržitelné zavedení principů I. úrovně PBIS. ​
 • Po uplynutí jednoho roku PBIS kouč vyhodnotí, zda již škola zavedla klíčové prvky PBIS a může být vedena jako tzv. PBIS škola. Pokud klíčové prvky zavedeny nejsou, pak vyhodnocení slouží jako podklad pro rozvoj v dalším roce a o nové vyhodnocení škola může požádat později.​


Kdo je do implementace PBIS zapojen?​
 • Je třeba, aby v PBIS týmu spolupracovali minimálně čtyři lidé. Postupně by se měl tým rozšířit o zástupce rodičů a dětí.​
 • Školní tým PBIS tvoří​:
 • Ředitel školy nebo zástupce vedení​
 • Pracovník školního poradenského pracoviště (např. speciální/ sociální pedagog, psycholog, výchovný poradce nebo metodik prevence) ​
 • Učitelé 1. a 2. stupně (ZŠ)​


Pro jaké školy je systém vhodný a jak probíhá zavádění v praxi?​
 • Systém je velmi flexibilní a proto je možné jej zavést prakticky v jakékoliv škole. Zavádění probíhá v rámci našich kurzů.​
 • Kurzy PBIS pořádáme jak pro jednotlivé zájemce z řad pedagogů (Třídní PBIS), tak pro celé pedagogické sbory (Celoškolní PBIS)​.
 • Zaměřujeme se především na běžné základní školy, kde zavedení PBIS podpoří jak děti s dobrým prospěchem a chováním, tak děti, které potřebují v chování a vzdělávání intenzivnější podporu.​


foto_pbis

Naše podpora zavádění systému PBIS v ČR

Máme nejnovější zahraniční know-how​

Adaptaci PBIS na české prostředí pravidelně konzultujeme s předními zahraničními odborníky, účastníme se mezinárodních konferencí a zapojujeme se do evropských projektů.

Vybíráme nejpřínosnější materiály, které po překladu adaptujeme pro české prostředí. Tyto materiály aktivně nabízíme PBIS koučům a zájemcům ze strany škol. Zpracované materiály zveřejňujeme na našem webu.​

Pořádáme odborné konference

V roce 2022 a 2023 jsme pořádali čtyři velké vzdělávací akce na téma zavádění PBIS. Na všech akcích jsme měli čest přivítat vážené zahraniční hosty. Ohlasy jsou velmi pozitivní a díky dostupnému záznamu každé akce je možné se zdarma vzdělávat v principech PBIS a jejich aplikací v praxi.​

Pracujeme na systémových opatřeních

Dlouhodobě se snažíme o pozitivní změny v oblasti vzdělávání, podpory duševního zdraví a ochrany ohrožených dětí.

Naším cílem je nastavit ve školách vhodné podmínky pro pedagogy tak, aby umožnili každému dítěti rozvoj a naplnění jeho vzdělávacího potenciálu. V systému vzdělávání prosazujeme potřebu nespecifické prevence na školách a víceúrovňovou podporu v oblasti wellbeingu, duševního zdraví a chování.​

Vyškolili jsme PBIS kouče připravené pomáhat školám po celé ČR ​

Realizujeme akreditovaný výcvik koučů PBIS, kteří mají hluboké znalosti tohoto systému a zároveň mají dovednosti potřebné k flexibilnímu nastavování pravidel systému PBIS ve školách.​

Aktuálně spolupracujeme s 19 vyškolenými kouči, kteří působí na celém území ČR.​

Poskytujeme jim veškeré materiály, supervizi a potřebnou podporu.​

Zavádění PBIS odpilotováno!​

V rámci pilotního zavádění PBIS na českých školách (projekt Škola pomáhá ohroženým dětem) jsme úspěšně překonali dva covidové roky a počátky válečné krize na Ukrajině.

Přes velmi nestandardní podmínky pilotáže se podařilo udržet spolupráci a rozvíjet principy na několika základních školách v ČR.

Ve třech základních školách jsme úspěšně pilotovali, s dalšími školami dlouhodobě spolupracujeme formou konzultací a kurzů. ​

Naše školy se mají vždy o koho opřít​

Školám poskytujeme supervizi při zavádění principů PBIS. ​

Vytváříme podklady pro školy a kouče, podílíme se na vzniku publikací a článků, konzultujeme vznikající materiály dalších organizací a obecně se zasazujeme o šíření tématu Pozitivní podpory chování PBIS napříč Českou republikou​.

Nabídka školení

PBIS koučové

Představujeme tým našich PBIS koučů, kteří jsou připraveni úspěšně provést vaši školu zavedením celoškolního PBIS, nabídnout školení Třídní PBIS nebo poskytnout další podporu a konzultace dle domluveného rozsahu v rámci celé ČR.​

foto kontakt
Mgr. Jakub Barčík  ->

Ředitel organizace SIPORA

 
foto kontakt
Mgr. Lenka Brožková  ->

Školní a poradenský psycholog, psychoterapeut

 
foto kontakt
Mgr. Lenka Budínská  ->

Učitelka, ředitelka základní školy

 
foto kontakt
Mgr. et BcA. Magdalena Capková  ->

Výtvarný pedagog, metodik prevence na ZŠ

 
foto kontakt
Mgr. Kateřina Ciglerová  ->

Pracovnice Linky důvěry

 
foto kontakt
MgA. et MgA. Magda Ada Johnová  ->

Pedagog literárně-dramatického oboru na ZUŠ, lektor prožitkových programů, mediátor

 
foto kontakt
Mgr. Jitka Kacálková  ->

Speciální pedagog a lektor

 
foto kontakt
Mgr. Pavlína Karlová  ->

Učitelka na základní škole

 
foto kontakt
Mgr. Martin Kreuziger  ->

Učitel na 2. stupni základní školy

 
foto kontakt
Mgr. Anna Kubíčková  ->

Speciální pedagožka, Manažerka PBIS v SOFA

 
foto kontakt
Mgr. Milada Macháčková  ->

Speciální pedagog a kognitivně-behaviorální terapeut

 
foto kontakt
Mgr. Jiří Merta  ->

Učitel ve škole pro žáky se zdravotním postižením a lektor v oblasti dalšího vzdělávání pedagogů

 
foto kontakt
PhDr. Michaela Pachelová, Ph.D.  ->

Učitelka, lektorka, etoped

 
foto kontakt
 Mgr. Zuzana Sedláčková  ->

Školní psycholožka

 
foto kontakt
Mgr. Ivana Sugar  ->

Pedagog, jazykový a IT lektor, koordinátor mezinárodních projektů ERASMUS

 
foto kontakt
Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková  ->

Ředitelka základní školy, sociální pedagog, psychoterapeutka

 
foto kontakt
Mgr. Petr Zmuda  ->

Zástupce ředitele Centra pro dítě a rodinu Valika, z.s.

 

Novinky a napsali o nás

Realizační tým

foto

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD. ​

Odborná garantka

foto

Mgr. Anna Kubíčková

Vedoucí expertního týmu​ PBIS

foto

Ing. Zdeňka Juklová​

Expertní tým

foto

Mgr. Šárka Mach Norková

Expertní a administrativní podpora PBIS

Materiály

Vědecký článek o podpoře duševního zdraví žáků

Odborný článek o podpoře duševního zdraví žáků pomocí systému PBIS Vědecký časopis Pedagogická orientace zveřejnil text, ve kterém detailně popisujeme, proč je systém PBIS tak přínosný a jeho základní pilíře.

Podpora duševního zdraví ve školách

V pátek 10. ledna 2020 ČOSIV ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin (NS MAS ČR) spoluorganizoval seminář na téma podpory dětského duševního zdraví ve školách. Jako první představil Milan Kotík z AISIS program Mimalizace šikany (MIŠ).

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka

Metodická příručka s formuláři pro realizaci funkčního hodnocení chování (FBA) a zpracování Plánu podpory zaměřeného na změnu chování žáka je určena především pro odborníky a týmy základních škol implementujících systém PBIS a/nebo kteří pravidelně realizují podporu žáků s intenzivními potřebami v oblasti chování.

Stručný video-rozhovor s dr. Goodmanem

Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě

První česká konference pozitivní podpory chování PBIS

První česká konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Konference PBIS ke II. a III. úrovni podpory

Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“

Přednáška Steva Goodmana – PBIS

Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí, cílenou intervenci u žáků se závažnými problémy v chování i podporu zapojování rodičů žáků. Efektivita PBIS byla ověřena mnoha výzkumnými studiemi.

PBIS: Prevention is the key

V přednášce Margreet van Oudheusden je představena metoda intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support), především PROČ, JAK a CO tato intervence mění v chování žáků. Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním.

Infografiky - náročné chování ve školách

Náročné chování je zastřešující pojem pro chování dětí, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole.

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Infografika Umění zklidnění

Infografika stručně popisuje tři způsoby zklidnění rozrušeného dítěte

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Záznam prezentace představuje základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

PBIS - Podpora žáků při návratu do školy

Návrat do škol po přerušení výuky: Postupy podporující pocit bezpečí, předvídatelnost prostření a očekávané chování. V níže přiloženém PDF souboru přinášíme šest strategií zvyšujících pocit bezpečí, předvídatelnosti a očekávaného chování. Ty umožňují při návratu do škol poskytnout nejen plošnou podporu všem žákům, ale i cílenou podporu dětem s vyšší potřebou podpory .

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků

Tato metodika představuje výzkumem ověřené strategie a opatření pomáhající pedagogům nastavit prostředí podporující vhodné chování žáků.

Třídní praxe

Podpůrný materiál obsahuje krátké představení principů PBIS a listy pro sebehodnocení, určené pro učitele základních škol k postupnému přenášení pozitivní podpory chování do výuky.

Spolupracujeme

 Jsme součástí Association for Positive Behaviour Support (APBS), evropské sítě podporující implementaci PBIS, a intenzivně spolupracujeme s experty z University of South Florida (University Center for Excellence in Developmental Disabilities) a Michigan’s Multi-Tiered System of Supports Technical Assistance Center.

Partneři

Donoři

shape