Škola pomáhá ohroženým dětem (PBIS)

Podporujeme vhodné chování a psychickou odolnost ohrožených dětí. Díky systému PBIS rozvíjíme bezpečné prostředí ve školách, které pomáhá žákům i učitelům. Systém PBIS již třetím rokem zavádíme na třech pilotních ZŠ. Na systémové úrovni začleňujeme principy PBIS do vzdělávání budoucích i stávajících učitelů. A navíc v rámci projektu pořádáme odborné akce pro širokou veřejnost.​

O projektu

Vzděláváme odborníky i rodiče
 • Realizujeme školení pro zapojené pracovníky v sociálních službách, ve zdravotnictví, školství a policie, zaměřené na včasnou identifikaci ohrožených dětí​.
 • Pravidelně organizujeme kazuistické semináře pro odborníky, workshopy pro předávání know-how odborníkům pracujícím s dětmi.
 • Plánujeme kurz pro rozvoj rodičovských kompetencí a mnoho dalšího.


Zavádíme PBIS do pilotních ZŠ
 • Adaptovali jsme systém pro české prostředí​
 • Vybrali jsme školy z různých lokalit a různě zatížené náročným chováním​
 • Sestavili jsme implementační týmy​
 • Každou z pilotních škol navštívili přední američtí experti​


Další propagace a šíření ​
 • Propagujeme principy PBIS i dalších školách​
 • Zásadně jsme se podíleli na vzniku volně dostupné a prakticky zaměřené metodiky ČŠI


 • Zprostředkovatel programu: Active citizens fund
 • Číslo projektu: 0004/2019/ACF/1​
 • Období realizace: 3/2020 – 2/2023​
 • Tematická oblast: Znevýhodněné skupiny​
 • Příjemce: Society for All, z. s.
 • Koordinátor projektu: Mgr. Anna Kubíčková, anna.kubickova@so-fa.cz

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a hájení zájmů znevýhodněných skupin. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a posílení kapacit neziskových organizací. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Co to je PBIS
 • Systém PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports) je proaktivní přístup škol k vytvoření přátelské atmosféry a bezpečného prostředí ve školách​
 • Zásadním principem PBIS je upevňování celoškolně jednotných, pozitivně formulovaných norem chování​
 • V současnosti PBIS využívá více než 25 000 škol v USA a postupně je zaváděn v mnoha dalších zemích


ilustrace

Zástupci SOFA v projektu

Foto Mgr. Dana Benešová​

Mgr. Dana Benešová​

Projektový manažer

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

Foto Mgr. Anna Kubíčková​

Mgr. Anna Kubíčková​

Vedoucí expertního týmu​

Materiály

Třídní praxe

Podpůrný materiál obsahuje krátké představení principů PBIS a listy pro sebehodnocení, určené pro učitele základních škol k postupnému přenášení pozitivní podpory chování do výuky.

Funkční hodnocení chování a Plán podpory chování pro žáka

Metodická příručka s formuláři pro realizaci funkčního hodnocení chování (FBA) a zpracování Plánu podpory zaměřeného na změnu chování žáka je určena především pro odborníky a týmy základních škol implementujících systém PBIS a/nebo kteří pravidelně realizují podporu žáků s intenzivními potřebami v oblasti chování.

Pozitivní podpora a vhodné reakce na chování žáků

Tato metodika představuje výzkumem ověřené strategie a opatření pomáhající pedagogům nastavit prostředí podporující vhodné chování žáků.

Infografiky - náročné chování ve školách

Náročné chování je zastřešující pojem pro chování dětí, které se výrazně odlišuje od očekávaného chování pro daný věk a negativně ovlivňuje učení a vztahy ve škole.

Podpora duševního zdraví ve školách

V pátek 10. ledna 2020 ČOSIV ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin (NS MAS ČR) spoluorganizoval seminář na téma podpory dětského duševního zdraví ve školách. Jako první představil Milan Kotík z AISIS program Mimalizace šikany (MIŠ).

Odborný článek: PBIS jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků

Ve sborníku Mezinárodní konference pro inkluzi osob se speciálními vzdělávacími potřebami – ICIPSEN byl publikován článek PhDr Lenky Felcmanové, Ph.D. a Mgr. Anny Kubíčkové s názvem Pozitivní podpora chování (PBIS) jako nástroj pro komplexní péči o duševní zdraví žáků.

Návrat dětí do škol po přerušení výuky

Přinášíme šest strategií zvyšujících pocit bezpečí, předvídatelnosti a očekávaného chování. Ty umožňují při návratu do škol poskytnout nejen plošnou podporu všem žákům, ale i cílenou podporu dětem s vyšší potřebou podpory.

Představení implementačního rámce PBIS

Představení implementačního rámce na podporu pozitivního chování dětí a žáků ve školách PBIS čili Positive Behavioral Interventions & Supports.

Přednáška Margreet van Oudheusden – PBIS

V přednášce Margreet van Oudheusden je představena metoda intervence PBIS (Positive Behavior Intervention and Support), především PROČ, JAK a CO tato intervence mění v chování žáků. Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí a cílenou intervenci u žáků s problémovým chováním.

Funkční analýza chování a individuální výchovný plán

Webinář na téma Funkční analýza chování (FACH) představuje principy, postupy a ukázky nástrojů diagnostického přístupu pro určování funkce chování žáka, využívaného při poskytování víceúrovňové podpory chování v rámci PBIS (Pozitivní podpora chování žáků).

Konference pro Agenturu pro sociální začleňování v roce 2021

V roce 2021 jsme vystoupili na 8 regionálních online konferencích pro Agenturu pro sociální začleňování. Záznamy z konferencí si můžete přehrát přes link níže:

PBIS na konferenci DYSKORUNKA 2020(21)

Záznam prezentace představuje základní pilíře přístupu PBIS k prevenci náročného chování žáků ve škole a diferencované intervenci poskytované v závislosti na míře podpory, kterou žáci v oblasti sociálního fungování ve škole potřebují.

Videospoty o PBIS pro děti i učitele

Jak na pozitivní podporu chování přibližují učitelům i dětem následující dva videospoty, které můžete vídat ve školách na interaktivních tabulích Ámos vision.

Infografika Umění zklidnění

Infografika stručně popisuje tři způsoby zklidnění rozrušeného dítěte

Přednáška Steva Goodmana – PBIS

Přednáška Steva Goodmana, ve které představuje výzkumně ověřený koncept prevence a intervence zaměřený na problémové chování žáků Positive Behavior Intervention and Support (PBIS). Jedná se o komplexní systém zaměřený na management třídy, nastavení školního prostředí, cílenou intervenci u žáků se závažnými problémy v chování i podporu zapojování rodičů žáků. Efektivita PBIS byla ověřena mnoha výzkumnými studiemi.

Vědecký článek o podpoře duševního zdraví žáků

Odborný článek o podpoře duševního zdraví žáků pomocí systému PBIS Vědecký časopis Pedagogická orientace zveřejnil text, ve kterém detailně popisujeme, proč je systém PBIS tak přínosný a jeho základní pilíře.

Konference PBIS ke II. a III. úrovni podpory

Konference PBIS „Podpora ohrožených dětí prostřednictvím specifických intervencí ve škole“

První česká konference pozitivní podpory chování PBIS

První česká konference Pozitivní podpory chování PBIS (Positive Behavioral Interventions & Supports) je určena expertům v oblasti školství, ředitelům a učitelům základních škol, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, výchovným poradcům a všem, které zajímají inovativní přístupy ve vzdělávání a podpora duševního zdraví žáků a pedagogů.

Stručný video-rozhovor s dr. Goodmanem

Na radost z učení a zážitek z úspěchu má ve škole právo každé dítě

Pocit bezpečí a přátelské klima ve školách

Materiály z odborného semináře „Podpora vhodného chování PBIS na celé škole“

Partneři

shape