Knihovna: Stanovisko

Chování

Distanční vzdělávání

Doporučení k systémové podpoře dětí s SVP

Doporučení k systémové podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání distančním způsobem Po uzavření speciálních škol se aktuálně většina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vzdělává distančním způsobem. Děti se SVP a jejich rodiny potřebují k distančnímu vzdělávání maximální možnou podporu ze strany školy i systému.

Duševní zdraví

Návrh opatření ČOSIV k aktuální situaci ve školách v oblasti duševního zdraví

Návrh opatření ČOSIV k aktuální situaci ve školách v oblasti duševního zdraví Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání přichází s návrhem následujících opatření za účelem stabilizace kritické situace ve školách v oblasti duševního zdraví v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Apel na vládu ČR: Děti jako vládní priorita

České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol, omezením zájmového i neformálního vzdělávání a sociálních kontaktů těžce dopadá na všechny děti, na přibližně 10 % nejvíce ohrožených dětí má však fatální dopady. Negativně ovlivňuje nejen jejich vzdělávání, podepisuje se také na jejich duševním zdraví.

Individualizovaná podpora žáka

Inkluze

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se …

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se závažným zdravotním znevýhodněním. Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky přicházejí i děti se závažným zdravotním znevýhodněním, které se ve své rodné zemi vzdělávaly ve speciálních a běžných školách. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání naléhavě doporučuje, aby byla co nejrychleji zajištěna kontinuita vzdělávání i v případě těchto dětí.

Legislativa

Ohrožené děti

PBIS

Pandemie

Apel na vládu ČR: Děti jako vládní priorita

České pojetí nouzového stavu doprovázené opakovaným plošným uzavřením škol, omezením zájmového i neformálního vzdělávání a sociálních kontaktů těžce dopadá na všechny děti, na přibližně 10 % nejvíce ohrožených dětí má však fatální dopady. Negativně ovlivňuje nejen jejich vzdělávání, podepisuje se také na jejich duševním zdraví.

Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie ...

Návrh opatření k mírnění negativních dopadů pandemie v oblasti vzdělávání a duševního zdraví dětí Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání proto ve spolupráci s dalšími odbornými partnery přichází s návrhem opatření pro mírnění dopadů pandemie na děti a mladistvé v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu pro jednotlivé stupně vzdělávání v ČR.

Práva dětí

SVP/Podpůrná opatření

Stanovisko k návrhům na změny vyhlášky o vzd. žáků s SVP

Stanovisko k návrhům na změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacím potřebami a žáků nadaných a nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Podpůrná opatření podle ustanovení § 16 školského zákona…

Podpůrná opatření podle ustanovení § 16 školského zákona pro žáky cizince a žáky s odlišným mateřským jazykem - 21. listopadu 2018. Celé stanovisko Veřejné ochránkyně práv je uvedeno ZDE.

Socio-emoční učení

Stres

Trauma

Uprchlící/UA

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se …

Stanovisko ČOSIV ke vzdělávání ukrajinských dětí se závažným zdravotním znevýhodněním. Z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky přicházejí i děti se závažným zdravotním znevýhodněním, které se ve své rodné zemi vzdělávaly ve speciálních a běžných školách. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání naléhavě doporučuje, aby byla co nejrychleji zajištěna kontinuita vzdělávání i v případě těchto dětí.

Wellbeing