Karta KID pro školy

Metodika pro mapování ohrožení a potřeb dítěte - pro školy  ->

Metodika je určena pro pracovníky školních poradenských pracovišť. Obsahuje hodnotící škály pro mapování naplňování potřeb dítěte, které jsou určeny pro zhodnocení míry ohrožení dítěte. Hodnotící škály by měli využívat pracovníci školního poradenského pracoviště (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog nebo školní psycholog) v úzké spolupráci s třídním učitelem a dalšími pedagogickými pracovníky, kteří jsou s posuzovaným dítětem v pravidelném kontaktu (zejm. další vyučující dítěte a asistent pedagoga).

Metodika koordinované mezioborové spolupráce - pro školy  ->

Metodika vymezuje kompetence a role aktérů včasné podpory ohrožených dětí. Umožňuje tak všem pomáhajícím se zorientovat v tom, s kým mohou při podpoře ohrožených dětí spolupracovat a jakou podporu od dalších aktérů očekávat. Obsahuje konkrétní doporučení pro navázání a udržování efektivní mezioborové spolupráce.

Metodika včasné identifikace ohroženého dítěte - pro školy  ->

Metodika definuje základní pojmy spojené s problematikou ohrožených dětí a rodin, vysvětluje, jaké dopady na dítě má trauma prožité v dětství a popisuje konkrétní postupy při identifikaci akutního a chronického ohrožení dítěte včetně vymezení oznamovací povinnosti a doporučení pro komunikaci s dítětem.