STRONG

Nabízíme účinný program pro přímou práci s dětmi a mládeží podporující adaptaci v novém prostředí. Program je vhodný zejména pro děti a adolescenty zasažené válečným konfliktem a nuceným vysídlením. Program napomáhá podpoře jejich duševního zdraví a předcházení náročnému chování způsobenému nadměrným stresem z obtížné životní situace.

O projektu

10 týdnů podpory a nácviku seberegulace

Program zahrnuje deset skupinových setkání (ideálně pro čtyři až osm účastníků) na týdenní bázi a jedno individuální setkání s každým z účastníků zaměřené na reflexi zkušeností dítěte a přípravu na vedení aktivity s ostatními dětmi při navazujícím skupinovém setkání. Pro každé setkání je zpracován přehledný manuál s popisem aktivit, pracovními listy a dalšími podklady pro žáky. Veškeré podpůrné materiály jsou k dispozici v češtině a ukrajinštině a připravují i na setkání s rodiči, učiteli či tlumočníky. Žáci se prostřednictvím programu STRONG naučí rozumět svým emocím, využívat vhodné relaxační techniky, určovat si osobní cíle a rozvíjet pozitivní myšlení. Postupně si zvědomují své silné stránky a zdroje podpory, které mají ve svém okolí. Skupinová i individuální setkání žákům nabízejí možnost sdílet zkušenost spojenou s jejich náročnou životní situací.

Podrobné informace o programu a školení vám rádi poskytneme na akademie@so-fa.cz

Program a jeho přínosy

Zkratka STRONG znamená Supporting Transition Resilience Of Newcomer Groups. Program vznikl v USA v reakci na válku v Sýrii a s ní spojenou uprchlickou krizí. Jedná se o skupinový desetitýdenní program psychosociální podpory nově příchozích žáků s potenciálně traumatickou zkušeností. Nabízí konkrétní aktivity pro žáky, které jim pomáhají rozvíjet silné stránky osobnosti a posilují jejich odolnost a schopnost zvládat stres. To jim pomáhá v adaptaci ve školním i mimoškolním prostředí a zlepšuje jejich vzdělávací výsledky. Realizace programu také snižuje psychickou zátěž učitelů spojenou se vzděláváním traumatizovaných žáků. Proškolení v realizaci programu je vhodné zejména pro školní psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence i učitele.  Program je vhodný i pro neformální vzdělávání a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Realizace programu je možná po absolvování dvoudenního školení, které účastníky detailně seznamuje s koncepcí programu a aktivitami pro žáky. Účastníci školení získávají podrobný manuál pro jednotlivé lekce programu a materiály pro žáky.

  • Období realizace: 09/2022-12/2024
  • Tematická oblast: Duševní zdraví dětí​
  • Partneři:  Dr. Sharon Hoover; Dr. Jeff Bostic, Dr. Claire Crooks, Dr. Colleen Cicchetti
  • Financování: Nadace České spořitelny​


Nabídka školení

Novinky a napsali o nás

Realizační tým

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

Foto Ing. Kateřina Kubátová

Ing. Kateřina Kubátová

Projektová manažerka 1. fáze

www.linkedin.com/in/k-kubatova

Foto Ing. Markéta Swiacká

Ing. Markéta Swiacká

Projektová manažerka

Materiály

Manuály k projektu STRONG

Kompletní dokumentace k projektu. Jedná se o neveřejné materiály, které jsou přístupné po zadání hesla.

Partneři

Donoři

shape