Pomůcky pro výuku na základní škole


Pomůcky pro propojování znázornění matematických jevů  ->

Nejen žáci se specifckými poruchami učení mají občas problém propojit si různá matematická znázornění téhož.

Pomůcka pro nácvik postupu vícekrokové úlohy nebo činnosti  ->

Žáci s ADHD resp. SPU, ale nejen ti, mohou mít sníženou schopnost vnímat souslednost dílčích aktivit či kroků složitějších úloh nebo činností. Proto je užitečné, pokud žákům vytvoříme vizuální pomůcky, které jim pomohou k zapamatování souslednosti jednotlivých kroků při řešení úloh či realizaci činností sestávajících z více kroků, jejichž pořadí je třeba dodržet.

Pomůcka k převodům jednotek  ->

Zejména pro žáky se specifickou poruchou učení může být obtížné správně se orientovat v převodech jednotek. Zde uvedená jednoduchá pomůcka jim k tomu může napomoci.

Jak vytvořit převodní tabulku  ->

Zejména pro žáky se specifickou poruchou učení může být obtížné správně se orientovat v převodech jednotek. Zde uvedená jednoduchá pomůcka jim k tomu může napomoci.

Pomůcky pro porozumění řádům čísel  ->

Žákům s oslabeným zrakovým vnímáním či sníženou schopností koncentrace pozornosti někdy může dělat problém správné dodržování řádů čísel. K pochopení systému postavení číslic ve víceciferném čísle jim může pomoci např. následující manipulační pomůcka.

Vizualizace číselné řady  ->

Žáci s oslabeným zrakovým vnímáním mohou mít problém s orientací v tradičně zobrazované číselné řadě nebo tabulkách s čísly.