Podpůrná opatření podle ustanovení § 16 školského zákona…

Žáci s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají právo na poskytování podpůrných opatření podle paragrafu 16 školského zákona. Neznalost či nedostatečná znalost vyučovacího jazyka je speciální vzdělávací potřebou, dětem a žákům s OMJ náleží podpora směřující ke zmírnění resp. eliminaci dopadů jazykové bariéry do vzdělání. To potvrzuje i stanovisko Veřejné ochránkyně práv zpracované na základě podnětu ČOSIV a Mety o.p.s. Veřejná ochránkyně práv doporučila ministerstvu školství zpracovat do března 2019 metodiku pro školská poradenská zařízení k diagnostice děti a žáků s OMJ. Ta by měla sjednotit praxi poradenských zařízení v doporučování podpory zaměřené na překonání jazykové bariéry.