Jak podporovat ohrožené děti v době plošného uzavření škol

Proto všem školám velmi doporučujeme a prosíme je o následující:

• Identifikujte děti, pro které je distanční vzdělávání rizikovým faktorem

Jak je poznáte? Jsou to děti, které nejsou se školou v kontaktu, neúčastní se online výuky, horší se

jejich chování a/nebo vzdělávací výsledky, nespolupracují se školou, jsou ohrožené rodinným prostředím či vykazují známky psychických obtíží nebo mají náročnější speciální vzdělávací potřeby, kvůli kterým se nemohou do distančního vzdělávání plnohodnotně zapojit.

• Poskytujte pravidelné individuální konzultace prezenčně všem ohroženým a znevýhodněným dětem

I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích u dětí na ZŠ a žáků a studentů SŠ a VOŠ. Individuální konzultace jsou potřebné nejen v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními, ale také u dětí, pro které je distanční

vzdělávání ohrožující.

• Poskytujte přiznaná podpůrná opatření

Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování

podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání, proto jim je nabídněte.

• Zajišťujte individuální podporu online i prezenčně

Asistenti pedagoga, případně další pedagogičtí pracovníci, mohou po dohodě s dítětem a rodiči

individuálně ve škole nebo distančně podporovat děti, které jsou ohrožené školním neúspěchem

nebo duševními obtížemi (např. děti s těžšími zdravotními hendikepy, chronickým onemocněním,

oslabenou imunitou, duševním onemocněním).

• Zajistěte dostupnost školních poradenských pracovníků všem dětem i rodičům

Poradenští pracovníci by měli být v kontaktu s potřebnými žáky. Školy by měly o službách poradenských pracovníků aktivně informovat rodiče a kontakty zveřejňovat a připomínat.

• Informujte děti i rodiče o krizových a psychologických službách

Sdílejte s rodiči a dětmi informace o dostupných krizových a psychologických službách, např. o možnosti využití nejrůznějších linek (např. Linka bezpečíLinka pro rodinu a školu, psychologická pomoc pedagogům a rodičům Zapojme všechny, web Opatruj.se a dalších podpůrných služeb).

• Do podpory ohrožených dětí zapojte vlastní, odborné a veškeré další možné kapacity

Aktivujte nejen interní kapacity (pracovníky ŠPP, učitele, asistenty pedagoga, vychovatele), ale

také lokální přirozené partnery a dobrovolníky (nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, knihovny,

doučování ze strany studentů pedagogických fakult).

• Informujte rodiče o možnosti využít odborného poradenství školských poradenských zařízení (ŠPZ)

Zejména v otázkách vzdělávání dětí se SVP, dětí ohrožených školním neúspěchem a dětí s duševním onemocněním jsou zásadním konzultačním partnerem pro školy i rodiče odborníci ze ŠPZ, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).

• Umožněte zapůjčení kompenzačních pomůcek a speciálních učebnic do rodin

Pomozte rodičům se zapůjčením kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních

učebních pomůcek. Usnadníte tak dětem distanční vzdělávání.