Index inkluze - průvodce rozvoje školy na základně inkluzivních hodnot


Českou republiku navštívil v květnu 2019 Anthony Booth - autor publikace INDEX INKLUZE s podtitulem průvodce rozvoje školy na základě inkluzivních hodnot. Pozvání dostal v rámci projektu INSCHOOL, který se zaměřuje na podporu inkluze romských dětí a zavádí Index inkluze do českých škol. V současné době s Indexem pilotně pracují na třech vybraných školách v Ústí nad Labem, Krnově a Trmicích.

Index inkluze zkvalitňuje prostředí školy pro všechny

Index inkluze překládaný také jako UKAZATEL INKLUZE je průvodce a inspirační databáze cílená na celkový rozvoj škol a vytváření inkluzivního a přátelského prostředí pro všechny děti bez rozdílu. Jeho cílem je především budování vztahů na principu spolupráce a obecné zkvalitňování vzdělávacího prostředí. Vychází z inkluzivních hodnot, které by měly být součástí každodenního života nejen školy, ale i celé společnosti. Jeho cílem je udělat ze školy lepším místo a budovat vzdělávací instituci vhodnou pro všechny. Školu, která vede k dosažení úspěchu pro každého žáka. Index inkluze je jednoduše inspirace a návod, jak to v zájmu dětí a soudržnosti celé společnosti dělat ve školách lépe.

Změny je třeba nastavovat v oblasti kultury, politiky i praxe školy

Index je praktickou příručkou, která se zabývá inkluzí ve všech jejích aspektech od vztahů přes učivo a všechny aktivity až po prostory školy. Člení se do tří oblastí, které mají být zohledněny při jakémkoliv plánování změn. První z nich se týká budování inkluzivní kultury, která je hlavním klíčem k rozvoji inkluzivní školy. Sdílení společných inkluzivních hodnot, vztahů založených na spolupráci a budování bezpečné a spolupracující komunity je totiž základem a předpokladem změn i v ostatních dvou oblastech. Druhá oblast cílí na vytváření inkluzivní politiky školy a zavádění myšlenky inkluze do oblasti plánování školy. Záměrem je podpora rozmanitosti a budování školy pro všechny. Třetí oblast se zabývá rozvíjením samotné inkluzivní praxe, tedy organizace výuky a přípravy osnov pro všechny. V této oblasti jde o vytváření praktických postupů, které reagují na různorodost dětí.

Celkově tyto tři oblasti představují rámec pro systematické vypracování plánu rozvoje školy. Ten má pět fází a počíná seznámením se s Indexem a jeho ukazateli a mapováním potřeb školy, pedagogů, dětí a rodičů. Pokračuje tvorbou plánu a samotným nastavováním změn a končí vyhodnocením rozvoje a dopadu změn.


Podrobněji čtěte ZDE.

Krátké představení Indexu inkluze na YouTube  ->

Index inkluze je průvodce a inspirační databáze cílená na celkový rozvoj škol a vytváření inkluzivního a přátelského prostředí pro všechny děti bez rozdílu.