Index inkluze aneb Průvodce rozvoje školy

15. května 2019

Index inkluze aneb Průvodce rozvoje školy

Otázky „Jak žít spolu?“ a „Co potřebujeme znát, abychom spolu žili spokojeně a bez konfliktů?“ si lidstvo klade již odnepaměti. Všichni žijeme na jedné planetě. Diverzita je přirozená a reprezentuje individuální rozdíly v rámci naší lidskosti. Inkluze začíná tím, že připustíme individuální odlišnosti mezi lidmi a akceptujeme, že každý člověk má svou jedinečnou hodnotu. A respekt, účast na životě společnosti a uznání je to, co potřebuje ke spokojenému životu každý z nás. Když se cítíme respektováni a přijímání, rozvíjí se naše kompetence a roste motivace. A funguje to i naopak. Všichni velmi dobře vycítíme, zda si nás ostatní cení, nebo zda námi pohrdají, vyčleňují nás a jsme jen na obtíž. Respekt k tomu, jací jsme ve své přirozenosti, a přijetí jsou pro každého z nás klíčové.

Ve středu 7. května se v Domě národnostních menšin v Praze uskutečnil workshop s Anthony BOOTHEM – autorem publikace INDEX INKLUZE s podtitulem průvodce rozvoje školy na základě inkluzivních hodnot. Bývalý profesor Cambridgské univerzity, nyní již v penzi, navštívil Českou republiku na pozvání projektu INSCHOOL. Ten se zaměřuje na podporu inkluze romských dětí a zavádí Index inkluze do českých škol. V současné době s Indexem pilotně pracují na třech vybraných školách v Ústí nad Labem, Krnově a Trmicích.


Index inkluze zkvalitňuje prostředí školy pro všechny

Index inkluze překládaný také jako UKAZATEL INKLUZE je průvodce a inspirační databáze cílená na celkový rozvoj škol a vytváření inkluzivního a přátelského prostředí pro všechny děti bez rozdílu. Jeho cílem je především budování vztahů na principu spolupráce a obecné zkvalitňování vzdělávacího prostředí. Vychází z inkluzivních hodnot, které by měly být součástí každodenního života nejen školy, ale i celé společnosti. Jeho cílem je udělat ze školy lepším místo a budovat vzdělávací instituci vhodnou pro všechny. Školu, která vede k dosažení úspěchu pro každého žáka. Index inkluze je jednoduše inspirace a návod, jak to v zájmu dětí a soudržnosti celé společnosti dělat ve školách lépe.

Inkluze se týká všech a je přínosná pro všechny

Profesor Anthony Booth chápe inkluzi jako proces, na kterém je stále co zlepšovat. Tvrdí, že školu nelze nikdy označit jako inkluzivní, protože pak by se již neměla kam rozvíjet. Jeho záměrem je podpora přátelského prostředí ve školách pro všechny děti a jednání s respektem ke každému bez ohledu na jeho původ, znevýhodnění či další okolnosti. Vychází z toho, že všechny děti v sobě nesou mnoho možností a škola má pomoci jim je objevovat a rozvíjet. Nejsou žádné špatné malé děti, na vině je vždy prostředí, nedostatek respektu, přijetí, uznání a podpory. Inkluzi pan profesor vnímá v nejširším slova smyslu. Termín inkluze se často používá ve spojení s dětmi, které mají speciální vzdělávací potřeby, týká se však všech. A inkluzivní prostředí je přínosné a obohacující pro všechny.

Cestou jsou inkluzivní hodnoty sdílené celou společností

Rozvoj škol vidí Anthony Booth jako změnu, která vyplývá ze sdíleného rámce inkluzivních hodnot. Pokud chceme rozvíjet školu pro všechny, musíme inkluzivní hodnoty postupně uvádět do jejího života. Inkluzivní hodnoty jako například spravedlnost, respekt k odlišnostem, nenásilí, důvěra, zdraví, upřímnost, rozum, soucit, radost a další, by také měly být hluboce zakořeněným přesvědčením celé společnosti. Podle profesora Bootha bychom si nejprve všichni měli položit otázku, zda v našich školách vše funguje tak, jak má. Anebo potřebujeme změnu? Na inkluzi je třeba cíleně pracovat a Index inkluze je inspirací, jak na to. Index inkluze nám změnu pomůže nastartovat a posouvat se na této cestě dále.

Index inkluze je pro všechny školy

Průvodce Index inkluze neobsahuje uzavřený návod, ani zaručený postup, jak přesně postupovat. Je to spíše sumář otázek a ukazatelů směřujících k rozvoji školy na základě inkluzivních hodnot. Nepředstavuje novou iniciativu, ale předkládá jeden z možných způsobů, jak zlepšit fungování škol v souladu s inkluzivními hodnotami. Nejde o alternativní cestu k lepším výsledkům, jde spíše o budování vztahů na principu spolupráce a zkvalitňování vzdělávacího prostředí. Každá škola si v indexu může najít svou cestu a oblasti, které je třeba rozvíjet a podporovat. Podle profesora Bootha má index potenciál měnit k lepšímu i školy, které inkluzi nepodporují.

Změny je třeba nastavovat v oblasti kultury, politiky i praxe školy

Index je praktickou příručkou, která se zabývá inkluzí ve všech jejích aspektech od vztahů přes učivo a všechny aktivity až po prostory školy. Člení se do tří oblastí, které mají být zohledněny při jakémkoliv plánování změn. První z nich se týká budování inkluzivní kultury, která je hlavním klíčem k rozvoji inkluzivní školy. Sdílení společných inkluzivních hodnot, vztahů založených na spolupráci a budování bezpečné a spolupracující komunity je totiž základem a předpokladem změn i v ostatních dvou oblastech. Druhá oblast cílí na vytváření inkluzivní politiky školy a zavádění myšlenky inkluze do oblasti plánování školy. Záměrem je podpora rozmanitosti a budování školy pro všechny. Třetí oblast se zabývá rozvíjením samotné inkluzivní praxe, tedy organizace výuky a přípravy osnov pro všechny. V této oblasti jde o vytváření praktických postupů, které reagují na různorodost dětí.

Celkově tyto tři oblasti představují rámec pro systematické vypracování plánu rozvoje školy. Ten má pět fází a počíná seznámením se s Indexem a jeho ukazateli a mapováním potřeb školy, pedagogů, dětí a rodičů. Pokračuje tvorbou plánu a samotným nastavováním změn a končí vyhodnocením rozvoje a dopadu změn.

Index inkluze obsahuje 70 ukazatelů a 2000 výzev

Výše zmíněné tři oblasti inkluzivní kultura, inkluzivní politika a inkluzivní praxe se dále člení do 70 ukazatelů, na základě kterých lze stanovit priority rozvoje dané školy. Jednotlivé ukazatele pak více upřesňují a rozvádějí jednotlivé výzvy formou celkem 2000 otázek. Index inkluze obsahuje návod, jak s ním pracovat a je navržen tak, aby se dal v praxi pružně využívat. Škola může například jednotlivé ukazatele doplňovat o vlastní související otázky a výzvy.

 

Například v oblasti „Budování inkluzivní kultury: budování komunity“ je prvním z ukazatelů Všichni jsou vítaní. V rámci něj jsou uvedeny následující výzvy a otázky: Je první kontakt se školou ke každému vstřícný a přátelský?, Tvoří učitelé, děti a rodiny ve škole komunitu?, Je škola přívětivá pro všechny rodiče a další členy místní komunity?, Vítá škola i ty, kteří se přistěhovali z jiných zemí?, Zdraví se učitelé, děti a rodiče slušně a přátelsky?, Snaží se učitelé, děti a rodiče navzájem naučit svá jména?, Je škola přívětivá pro všechny děti z místních komunit, bez ohledu na finanční situaci, rodinné uspořádání, původ a úspěch rodiny?, Je kvalita vztahů ve škole důležitější než budova a její vybavení?, Je škola připravena vítat ty, kteří mohou čelit vyloučení a diskriminaci – například uprchlíky, žadatele o azyl a děti s postižením?, Dokazují dokumenty, oznámení i výzdoba prostor školy skutečnost, že škola vítá děti s různým původem a identitou?, Jsou ve vstupní hale na nápisech a nástěnkách reprezentováni všichni členové školy a její komunity?, Fungují ve škole pozitivní rituály na uvítání a rozloučení se s novými i odcházejícími dětmi i zaměstnanci?…

Dalšími ukazateli v této oblasti, které jsou opět rozpracovány do řady otázek, jsou dále například Děti si navzájem pomáhají; Učitelé a děti se navzájem respektují; Učitelé zohledňují dění ve škole v kontextu prostředí, ze kterého děti přicházejí; a řada dalších ukazatelů.

V oblasti „Rozvíjení inkluzivní praxe: Organizace učení“ patří mezi ukazatele například Výuka a aktivity jsou plánovány s ohledem na všechny děti; Děti jsou vedeny ke kritickému myšlení; Děti se učí od sebe navzájem; Výuka vede k pochopení rozdílů mezi lidmi; Hodnocení podporuje úspěchy všech dětí; Kázeň ve třídě je založena na vzájemné úctě; a další. Všechny výše uvedené ukazatele jsou opět rozpracovány do řady dílčích souvisejících otázek.

Publikace Index inkluze je výsledkem třicetiletého úsilí a je – tak jako samotná inkluze – stále v procesu. Nyní je dostupná již čtvrtá revidovaná edice Indexu inkluze. Ve Velké Británii se jím inspirují stovky škol, a je přeložen do téměř padesáti jazyků. Po celém světě ho v praxi používají na tisíce škol. Necháte se také inspirovat?