Multidisciplinární týmy duševního zdraví

Jsme odborným garantem projektu, který má za cíl zajistit školám na Kutnohorsku dlouhodobou odbornou podporu v oblasti vzdělávání a wellbeingu dětí i učitelů. Důraz přitom klademe na děti s duševními obtížemi, speciálními vzdělávacími potřebami a dalšími znevýhodněními. Současně pilotujeme efektivní a přenositelné řešení pro celou Českou republiku, které se stane inovativní a systémově ukotvenou odbornou podporou škol.

O projektu

Co je cílem projektu​

  • Prevence a podpora duševního zdraví dětí a mládeže přímo v prostředí škol a školských zařízení​.
  • Osvěta a destigmatizace duševnho onemocnění​.
  • Přímá podpora škol při vzdělávání žáků s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze sociálně či ekonomicky znevýhodněného prostředí​.
  • Přenos a zavádění Neurosekvenčního modelu© do praxe a sdílení zkušeností s odbornou veřejností​.
  • Pilotní ověření mezioborové podpory v prostředí škol prostřednictvím dvou týmů duševního zdraví  ve Zruči nad Sázavou a v Kutné Hoře.


Zapojení SOFA​

  • Z pozice odborného garanta se věnujeme především tvorbě metodik, vzdělávacích materiálů a programů.​
  • Zaměřujeme se na posilování znalostí pedagogů v oblasti duševního zdraví a posilování jejich kompetencí v prevenci a vhodném přístupu k dětem s duševními obtížemi. ​
  • Podílíme se na pořádání seminářů, přednášek a besed pro pedagogy.​
  • V rámci Týdnů duševního zdraví realizujeme destigmatizační kampaň pro širokou veřejnost.


Co je Neurosekvenční model©​
  • Model fungování mozku založený na nejnovějších poznatcích o vývoji mozku a vlivu negativních zážitků z dětství na jeho fungování
ilustrace

Projektový tým

Foto PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

PhDr. Lenka Felcmanová, PhD.

Odborná garantka

Foto Mgr. Lenka Hečková​

Mgr. Lenka Hečková​

Expertní tým

Foto Mgr. Anna Kubíčková​

Mgr. Anna Kubíčková​

Expertní tým

Oficiální web projektu

Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál.
shape