Vše, co jste se chtěli dozvědět o případovém setkání a báli jste se zeptat

21. října 2022

Efektivním nástrojem pro mezioborové řešení situace ohrožených dětí jsou případová setkání. Ta mají největší efekt, pokud se dělají preventivně a včas, tedy tehdy, když není rodina ve fázi komplexního zatížení. U komplexně zatížených rodin, kde se vyskytuje ohrožené dítě, má povinnost pořádat případové konference OSPOD. To je také důvod, proč je potřeba řešit včas i situaci dětí, které ještě nejsou v evidenci OSPOD, protože u nich můžeme jejich ohrožení účinně předejít.

Případová setkání může iniciovat a realizovat kdokoli, ideálně škola či zástupci sociálních služeb, případně také rodina. Na setkání mohou být kromě rodičů, kteří zde udělují souhlas s předáváním informací a řešením situace, přizváni i další odborníci, kteří by mohli rodičům a dítěti poskytnout podporu (například zástupci sociálně-aktivizačních služeb, nízkoprahových zařízení, psychologové apod.). Kromě rodičů mohou být přítomni i další důležití lidé z okolí dítěte, jako jsou prarodiče, širší rodina, pěstouni či přátelé.

 

Cílem setkání je kromě komplexního zmapování situace dítěte a rodiny také vytvoření plánu spolupráce s výčtem konkrétních kroků, které povedou ke stabilizaci situace dítěte a jeho rodiny. V praxi se nám tato setkávání velmi osvědčují. Velmi důležitou součástí celého případového setkání je příprava na ně, které je potřeba věnovat patřičnou pozornost. V průběhu setkání je třeba poskytovat dostatečný prostor všem účastníkům, aby byli všichni zapojeni a nadále motivováni na celém případu spolupracovat.

Případové setkání je zpravidla organizováno společně s nezávislým facilitátorem, který vede celé setkání, je zodpovědný za proces, čas a vytvoření plánu spolupráce všech zapojených aktérů. Případové setkání může pomoci organizovat i další pracovník nestátní neziskové organizace, který pomáhá s pozváním všech aktérů, jejich přípravou, zajištěním prostor a případně dalších potřebných náležitostí (zajištění pomůcek, občerstvení).

Setkání trvá zpravidla 90 minut, aby se stihla probrat důležitá témata a vytvořit plán kroků, za které je vždy někdo zodpovědný a je možné je splnit v určeném časovém období.

V úvodu se účastníci nejprve seznámí, facilitátor či iniciátor setkání sdělí cíle jednání a poté společně mapují situaci daného dítěte a snaží se zjistit, co se daří a co naopak nefunguje. Na základě zjištěných skutečností se mezioborový tým společně snaží naplánovat kroky a opatření, které by napomohly ke zlepšení situace dítěte.

Způsob vedení případového setkání velmi závisí na výběru facilitátora. Je možné připravit i setkání se zapojením dítěte. V průběhu takového setkání se dítě může vyjádřit k tomu, co ho zajímá, kdo je pro ně důležitý, co rádo dělá. Jedná se o živý proces, kde jsou aktivizováni všichni účastníci. Způsob jednání je vždy pro dítě srozumitelný, aby pochopilo, co se děje a jak se bude situace řešit (více najdete zde).

Na posledním školení s kartou KID a metodikou koordinované mezioborové spolupráce v Mostě přítomní zástupci z klíčových profesí, kteří mohou být v kontaktu s ohroženým dítětem diskutovali, jaká jsou pozitiva a negativa případového setkání. A jelikož nás shrnutí zaujalo, rádi Vám ho představíme.

Pozitiva

 • motivace rodiny začít problém řešit s odborníky
 • jednoduché získání relevantních informací
 • podchycení problému včas
 • prevence
 • časová úspora, na jednom místě se sejdou odborníci napříč obory
 • rychlost řešení problému
 • rozdělení úkolů

Negativa

 • případové setkání může probíhat v prostředí, které nemusí být rodině a dítěti příjemné
 • odborníci mohou mít přesilu a rodiče si mohou připadat v oslabení
 • neinformovanost rodiny, co od případového setkání mohou očekávat
 • v případě absence rodiny, ztráta času ostatních odborníků, kteří se případového setkání měli zúčastnit
 • rodiče občas říkají to, co odborníci chtějí slyšet

 

Pokud Vás zajímá více informací o případovém setkání, napište nám. Rádi se s Vámi propojíme a vše dovysvětlíme.

Projekt Signály.

Děláme vše proto, abychom děti v ohrožení dokázali včas rozpoznat a napojit je na vhodnou pomoc. Systematicky budujeme mezioborovou spolupráci, zavádíme funkční nástroje a aktivity na podporu dětí, školíme lidi v praxi a zprostředkováváme jim potřebné know-how. Díky včasné pomoci můžeme změnit nejeden dětský osud. Projekt realizuje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a finančně podporuje Nadace České spořitelny.