Školám budou chybět asistenti pedagoga

15. února 2023

Praha, 10-02-2023 - Asistenti pedagoga mohou v budoucnu chybět tam, kde jsou nejvíce potřeba. Nový systém financování asistentů pedagoga, který navrhuje ministerstvo školství, zásadně ovlivní malotřídky, menší školy a školy s vyšším počtem dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Na negativní dopady navrhovaných změn ve společném stanovisku upozorňují platformy sdružující neziskové organizace působící ve vzdělávání Society for All (SOFA, dříve ČOSIV) a Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) s podporou dalších desítek organizací zastupujících děti, rodiče, školy a učitele.  

Smyslem novely je nevázat pozici asistenta pedagoga na konkrétního žáka, ale přiřadit ho škole. Pro stanovení rozsahu asistentských úvazků se používá výpočet, který vychází z počtu tříd a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Nezohledňuje ale různorodé potřeby jednotlivých žáků a ani neodráží reálný počet hodin práce asistenta. Právě to je podle oborníků z praxe problém. Vypočtené rozsahy úvazků totiž v řadě případů nebudou stačit. 

„Novela se negativně dotkne zejména škol, kde se vzdělává více žáků se zvýšenou potřebou individuální podpory, škol s vyšším počtem žáků socioekonomicky znevýhodněných

a malotřídních škol,” uvádí se ve stanovisku, které vyjmenovává i konkrétní situace, v nichž navržená úprava selhává.  

Nový systém například nepamatuje na to, že někteří žáci potřebují asistenta i mimo výuku, například o přestávkách nebo ve školní družině. „U žáků a žákyň s mentálním postižením, autismem nebo náročným chováním asistenti pomáhají předcházet konfliktním situacím nebo šikaně a podporují je při začleňování do třídního kolektivu. Tito žáci potřebují asistenta pedagoga často na plný úvazek. Nově by měl tři takové žáky podporovat jen jeden asistent pedagoga na půl úvazku. Je zřejmé, že to není dostačující,” upozorňuje speciální pedagožka a předsedkyně SOFA Lenka Felcmanová.    

Dalším konkrétním případem je výuka na druhém stupni. Ta je zpravidla delší, většinou zahrnuje i odpolední vyučování. Vypočtený úvazek opět nemusí stačit na pokrytí potřeb žáků a žákyň s vyšším stupněm podpůrných opatření.   

„Výsledkem navrhovaných změn bude, že některé děti se speciálními potřebami při plnění povinné školní docházky asistenta mít nebudou, ačkoliv jeho podporu potřebují. To může vést ke dvěma situacím – buď je školy budou třeba i opakovaně odmítat a směrovat do speciálních škol, jejichž kapacity jsou však také plné, nebo bude jejich vzdělávání tak náročné, že negativně ovlivní celý třídní kolektiv, pedagogy i děti samotné,” doplňuje Felcmanová.    

Organizace podepsané pod stanoviskem se shodují v tom, že záměr ministerstva institucionalizovat pozici asistenta pedagoga jeho navázáním na školu je v principu dobrý. Plošný systém však nemůže fungovat bez prvku individualizace tam, kde nastavené parametry nezajistí podporu pro všechny žáky, kteří ji nezbytně potřebují.    

„Česká legislativa i mezinárodní úmluvy garantují právní nárok dítěte na nezbytná podpůrná opatření při vzdělávání. Pokud školy nebudou mít možnost, v případě potřeby, získat asistenty pedagoga nad rámec parametrizovaných úvazků, bude to v rozporu s těmito závazky a doplatí na to nejen nejzranitelnější děti i školy, které je vzdělávají,” dodává odbornice na školskou legislativu z organizace SOFA Lenka Hečková. 


Vysvětlivky:

Pro každý z pěti parametrů je stanoven koeficient pro výpočet přímé pedagogické činnosti (PPČ) asistenta pedagoga. Celkový výsledek je součtem hodnot PPČ (ke kterým dle platné legislativy náleží i odpovídající hodiny nepřímé pedagogické činnosti (NPČ). Z toho vyplyne počet úvazků asistenta pedagoga, na který bude mít škola v novém systému nárok.

Pro hodnoty jednotlivých parametrů je stanoven potřebný počet hodin práce asistentů. Celkový výsledek je součtem hodnot za všechny parametry a udává počet úvazků AP, na který má škola nárok.

Infografika

Společné stanovisko-parametrizace AP