Dotazy z webináře Možnosti řešení situace žáka jako ohroženého dítěte

13. února 2023

Webinář zaměřený na kompetence OSPOD, neziskových organizací a školy v řešení situace žáka jako ohroženého dítěte, pod vedením zkušené lektorky a regionální koordinátorky projektu Signály, Martiny Koplové, vzbudil velkou vlnu emocí… Velmi nás potěšil zájem bezmála 70 účastníků lépe porozumět rolím aktérů v ochraně ohrožených dětí. A protože na dvouhodinovém školení zaznělo mnoho zajímavých otázek, rozhodli jsme se, že je zveřejníme také pro vás. Možná si kladete podobné otázky a chcete znát odpovědi. Děkujeme, že chcete společně s námi pomáhat dětem v ohrožení a není Vám lhostejný jejich osud.Může sociální pracovník OSPOD ve škole hovořit s dítětem bez přítomnosti zástupce školy (pracovníka ŠPP)? Vím, že zástupce soudu ano, ale jak je to u zástupce OSPOD?

Ano, je právem dítěte a povinností OSPOD hovořit s dítětem bez přítomnosti jakékoli další osoby (rodiče, zástupce školy). Toto oprávnění vychází ze zákona o sociálně právní ochraně dětí.

Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.“

 

Je OSPOD povinen (v rámci šetření oznámení školy o podezření na zanedbání péče až týrání dítěte) přijít do školy a promluvit si s pedagogy, případně i s daným žákem?

OSPOD je povinen posuzovat situaci dítěte komplexně, tedy vyžádat si další potřebné zprávy od odborníků, na jejichž základě určuje míru ohrožení dítěte. Okruh odborníků určuje OSPOD v závislosti na vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny. OSPOD není povinen zjišťovat informace k dítěti při osobním rozhovoru s pedagogy. Rozhovor s dítětem probíhá s ohledem na posouzení aktuální situace dítěte a rodiny a potřeby pracovníka OSPOD.

 

Jak se může učitel ochránit, pokud je rodiči umožněno nahlížet do spisu? V případě, že učitel například žije na vesnici, kde se všichni navzájem znají, a rodič má násilnické sklony?

Rodič má ze zákona právo nahlížet do spisové dokumentace svého dítěte. Učitel je osobou, která poskytuje OSPOD zprávy o dítěti jako osoba zastupující oficiální zařízení – školu. Veškeré zprávy, které má škola povinnost OSPOD postoupit, jsou zakládány do spisové dokumentace dítěte. Pokud má škola jakékoli podezření na ohrožení dítěte, je povinna splnit oznamovací povinnost a do zprávy tyto skutečnosti uvést. Další možnosti předání informací, které by snížilo možnost ohrožení učitele, je možno konzultovat s konkrétním pracovníkem OSPOD.

 

Pokud podám na OSPOD podnět a požádám o anonymitu, můžu žádat o odpověď, jak OSPOD situaci vyhodnotil?

Ano, pokud uvedu, jakým způsobem mi může dát OSPOD o této skutečnosti vědět (oficiální komunikační zdroje jsou datová schránka, doručení poštou).

 

Když podá podnět s podezřením na ohrožení dítěte jiná instituce než škola (DDM, Skaut, vzdělávací nebo sociální služby poskytované NNO) - mají též právo na informaci o tom, jak OSPOD podnět vyhodnotil, když to uvedou písemně v oznámení?

Ano, kdokoli má právo na tuto informaci.

 

Co můžeme, jako škola dál dělat, pokud OSPOD naše oznámení vyhodnotil tak, že situace nesplňuje znaky týraného dítěte a máme dojem, že OSPOD dostatečně situaci neprošetřil? Oznámit situaci na policii, nebo kontaktovat nadřízenou osobu dané sociální pracovnice, která situaci měla řádně prošetřit?

Možností je svolání případového setkání ve škole, kde může dojít k vzájemnému předání informací mezi jednotlivými účastníky, na základě kterého jsou harmonizovány potřeby dítěte a organizací, které s rodinou spolupracují. Další možností je oznámit situaci dítěte, u kterého máte podezření na týrání, neprodleně na PČR. Takový by měl být ideálně již první postup školy – situaci oznamuji na OSPOD a současně na PČR. Pokud máte důvodné podezření na pochybení ze strany OSPOD, je možné obrátit se na jeho kontrolní orgán – příslušný odbor sociálních věcí na krajském úřadě.

 

Je možné požádat OSPOD o informaci, zda bylo dítě vyhodnoceno jako ohrožené i dodatečně (pokud toto nebylo požádáno v původním oznámení)?

Ano, ideálně toto provést dodatkem k předchozímu oznámení.

 

Když bych rodinu navázala na sociálně aktivizační službu, má rodina povinnost s nimi spolupracovat?

Využití sociálně aktivizační služby je pro rodiče dobrovolné, mají tedy právo spolupráci se službou odmítnout. Rodiči by mělo být dobře vysvětleno, v čem spočívá spolupráce se SAS, co mu může přinést, aby byl k jejímu využití rodič dobře motivován. V ideálním případě by měl být rodič na SAS navázán na případovém setkání, kam může přijít konkrétní pracovník ze SAS, který rodiči umí velmi dobře vysvětlit přínosy spolupráce.

 

Může se případové setkání konat pouze se souhlasem rodičů?

Ano, případové setkání je možné uspořádat pouze se souhlasem rodičů, který je možno získat na jednání s rodiči, které případovému setkání předchází. Je-li získán souhlas rodičů, lze případové setkání uspořádat i bez jejich přítomnosti (např. v situaci, kdy se rodiče z účasti omluví nebo nedorazí).Když podám oznámení OSPOD nebo na policii, jako fyzická osoba, tak se rodiče nemusí dozvědět, kdo oznámení podal, ani co bylo obsahem oznamující zprávy?

Fyzická osoba, která činí oznámení o podezření na ohrožení dítěte, má právo na utajení všech údajů, které by mohly vést k její identifikaci (jméno, příjmení, e-mailová adresa apod.). Anonymní oznámení fyzických osob OSPOD zakládá do „utajené složky“ spisu, do které při nahlížení rodič nemá přístup. Pokud však podávám oznámení ke skutečnostem, které zjistím v rámci výkonu své učitelské profese, mělo by tak být učiněno oficiálním podáním zprávy OSPOD, aby byla splněna podmínka ohlašovací povinnosti.


Chystáme pro Vás další webinář.Náplň práce sociálního pedagoga - využití nástrojů facilitace a case managementu na ZŠ

Lektorka: Mgr. Martina Koplová, DiS.

Forma: webinář – platforma ZOOM

Cena: 400,- Kč

Kdy: 22. února 2023 od 14 do 16 hodin

Link a platba: https://cosiv.cz/produkt/case-manager3/


Více o lektorce:

Martina Koplová pracovala 7 let jako sociální pracovnice nejprve v sociálně-aktivizační službě, poté na OSPOD. Má vystudovanou sociální práci a sociální pedagogiku na Univerzitě Karlově, v současné době se věnuje lokální koordinační a expertní činnosti v projektu Signály, působí rovněž jako facilitátorka případových setkání na školách a supervizní poradce pro pilotně ověřovanou pozici case managementu.