Nové metodiky pro učitele k rozvoji sociálně-emočních dovedností aneb učíme žáky pečovat o svůj wellbeing

17. ledna 2024

›  Organizace Society for All (SOFA) přináší učitelům chybějící oporu v tématech, která jsou ve škole relativně nová

›  Dva komplexní programy se zaměřují na rozvoj socio-emočního učení a prevenci násilí v blízkých vztazích

›  Cílem je podpořit duševní zdraví žáků základních a středních škol a vybavit je dovednostmi, které jim pomohou aktivně pečovat o svůj celoživotní wellbeing

Praha, 17. leden 2024 – Důraz na duševní zdraví a wellbeing se do školní výuky dostává velkou revizí Rámcových vzdělávacích programů. Žáci by se nově ve školních lavicích měli naučit, jak pracovat se svými emocemi, udržovat respektující vztahy, rozpoznat a uplatnit své silné stránky, plánovat nebo řešit problémy a v neposlední řadě, jak zvládat stres a vyhledat pomoc. Učitelé musí najít vhodný způsob, jak k těmto tématům ve svých hodinách přistoupit. Pomoci jim může nová metodika socio-emočního učení Respekt, Rozmanitost, Rovnost, Resilience (RRRR), kterou přináší organizace SOFA.

„Alarmující data o špatním duševním zdraví žáků nás musí přimět k přijímání konkrétních opatření, které mohou pomoci tuto neutěšenou situaci zlepšit. Podpora socio-emočního učení je efektivní cestou, jak u žáků posilovat odolnost a rozvíjet dovednosti, které jim pomohou o své duševní zdraví pečovat a také včas poznat, že potřebují pomoc,” vysvětluje předsedkyně SOFA, Lenka Felcmanová.

Soubor metodik je původně z Austrálie, kde je oficiálním zdrojem pro naplňování kurikula. Odborníci z organizace SOFA ho následně se souhlasem autorů přepracovali pro podmínky českého prostředí.

V minulém školním roce byly metodiky pilotovány na třech školách, kde s nimi pracovali učitelé pod odbornou supervizí.

„Přínos metodik vnímám především v tom, že jsou perfektně zpracované a může s nimi pracovat kdokoliv. Učitelé nemusí nic vymýšlet a hledat. Vše mají připravené. Mohou si jen podle potřeby a možností něco doplnit či upravit,“ pochvaluje si Andrea Hříbalová, učitelka a metodička prevence na SŠT Most.

„Pro žáky byly hodiny pestřejší, spíše založené na komunikaci, skupinové tvorbě a žáci mohli uplatňovat i kreativní stránku. Velmi mě bavilo a těšilo, že dokázali k tématům horlivě diskutovat a uvažovat v různých souvislostech. Metodiky máme uloženy ve školní složce ve sborovně a každý, kdo bude mít zájem, je může využít, vzkazuje“ Ilona Fenclová, učitelka 2. stupeň, 18. ZŠ Most.

90 % zapojených učitelů hodnotí metodiku jako přínosnou pro svou práci a bude ji využívat i po skončení pilotáže. 96 % učitelů dokonce uvádí, že jim metodika pomohla k podpoře jejich vlastního wellbeingu.

Čtyřmi “R” k rozvoji socio-emočních dovedností

Soubor RRRR je unikátní především v tom, že pokrývá celé základní i střední vzdělávání a navazuje na konkrétní očekávané výstupy Rámcových vzdělávacích programů (RVP). V návaznosti na nově připravované RVP budou části metodik aktualizovány.

Obsahuje 8 tematických oblastí, které žáci postupně rozvíjejí:

• emoční gramotnost
• silné stránky osobnosti
• zvládání náročných situací

• řešení problémů
• zvládání stresu
• vyhledání pomoci

• gender a identita

• pozitivní vztahy

Každá oblast obsahuje aktivity, které vycházejí ze zážitkové pedagogiky. Učení probíhá prostřednictvím hraní rolí, diskuzí nad modelovými situacemi nebo práce s daty. Aktivity lze zařadit téměř do všech předmětů a učitel má k dispozici nejen teoretická východiska, vzdělávací cíle a popis postupu, ale i zajímavé tipy a doporučení pro rozšiřující aktivity či přesah mimo školu. Součástí jsou i pracovní listy pro žáky a otázky pro reflexi aktivit.

Je vědecky prokázáno, že žáci, kteří se účastní kvalitně koncipovaných a vedených programů rozvoje socio-emočních dovedností, dosahují lepších vzdělávacích výsledků a méně často se projevují náročným nebo rizikovým chováním včetně užívání alkoholu a drog.

Metodiky jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma ke stažení na webu SOFA: Metodiky RRRR - Society for all. Práce s metodikou je intuitivní, ale učitelé si ji můžou vyzkoušet v praxi v rámci zážitkového školení Akademie SOFA.

Preventivní program „Blízké vztahy bez násilí“

Ve spolupráci s norskou organizací Alternative to Violence (ATV) a centrem Locika nabízí organizace SOFA českým školám také program prevence násilí v blízkých vztazích pro teenagery.

„Pilířem programu je osvětový film Všude dobře, doma nejlíp?, který vzbuzuje silné emoce. K němu jsme vytvořili doprovodný pracovní sešit pro žáky, ve kterém jsou úkoly k reflexi a diskuzi,” Magdalena Olšanová, spoluautorka programu (SOFA). Původně dánský snímek adaptovaný pro české prostředí ukazuje příběh zdánlivě spořádané rodiny, v níž se otec dopouští násilí na své partnerce a dětech. Demonstruje narušené rodinné vztahy, fyzické i psychické násilí, pocity bezmoci, zoufalství, ale i radosti a úlevy.

„Pokud chceme formovat postoje mladých lidí, musíme je emočně oslovit, aby to, co vidí a slyší mohli reflektovat, diskutovat o tom a vytvořit si svůj vlastní názor. Pokud to neuděláme, vytváří se jejich postoje tím, co zažívají v rodině, nebo tím, co slyší ve společnosti a v médiích. Proto je tento program cenný.” shrnuje spoluautorka programu Barbora Jakobsen (ATV).

Program je lehce využitelný a učitelé mají k dispozici podrobnou metodiku, která krok za krokem popisuje, jak program s žáky ve třídě realizovat. 80 % proškolených učitelů uvedlo, že se cítí kompetentní o tématu násilí s žáky mluvit, předtím jich to uvedlo jen 15 %.

Cílem programu je předávat informace, kompetence a zvyšovat citlivost k projevům násilí a zároveň vyslat jasný signál, že násilí je možné zastavit.

 

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Mgr. Martina Špittová
PR specialista martina.spittova@so-fa.cz

tel. č. + 420 730 862 526

Society for All (SOFA)

Jsme nezisková organizace Society for All (SOFA). Už více než dekádu konzistentně a usilovně pracujeme na změnách, díky kterým je stále více škol, v nichž všechny děti zažívají přijetí a úspěch. Bez ohledu na startovní podmínky dostávají šanci stát se sebevědomými dospělými, kteří znají svou cenu a místo ve společnosti.