Inkluze - infografiky

Co je to inkluzivní vzdělávání? V čem spočívá podstata tzv. inkluzivní reformy účinné od září školního roku září 2016/2017? Co jsou to speciální vzdělávací potřeby a na jaká podpůrná opatření mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami nárok?

Novela školského zákona č. 82/2015 (tzv. inkluzivní) nezavedla od 1. září 2016 inkluzi v českých školách. Přinesla však několik zásadních změn v přístupu k podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a financování v potřebné výši ze strany státu.

Každý žák se speciálními vzdělávacími potřebami má právní nárok na adekvátní podporu na základě svých individuálních vzdělávacích potřeb.

Druhy podpůrných opatření a jejich normovanou finanční náročnost vymezují právní předpisy. Podpůrná opatření 1. stupně poskytuje škola na základě vlastního vyhodnocení vzdělávacích potřeb žáka. O poskytování podpůrných opatření 2. – 5. stupně pak rozhoduje školské poradenské zařízení tzv. „Doporučením ke vzdělávání žáka se SVP“. Jedná se o pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné moci, proti kterému je možné se odvolat v revizním řízení. Škola má povinnost takto přiznaná podpůrná opatření poskytovat. A stát garantuje jednotné financování přiznané podpory v potřebné výši z veřejného rozpočtu.

To vše se snažíme jednodušše a přehledně přiblížit v následujících infografikách.

Inkluzivní vzdělávání  ->

Co je to inkluzivní vzdělávání?

Podpůrná opatření na školách  ->

Nezbytné úpravy odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáka. Opatření 1. stupně poskytuje škola na základě vlastního vyhodnocení potřeb žáka, opatření 2. - 5. stupně na základě rozhodnutí školského poradenského zařízení.

Podstata inkluzivní novely  ->

Inkluze v českých školách není nepřipravená novinka, ale dlouhodobý proces. Tzv. inkluzivní novela zavedla od září roku 2016 jen několik nezbytných změn.

Podstata inkluzivní reformy  ->

Inkluze v českých školách není nepřipravená novinka, ale dlouhodobý proces. Tzv. inkluzivní novela zavedla od září roku 2016 jen několik nezbytných změn.

Speciální vzdělávací potřeby  ->

Speciální vzdělávací potřeby má žák, který ke svému vzdělávání potřebuje podpůrná opatření odpovídající jeho zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo ztíženým životním podmínkám. Žáci se SVP mají právní nárok na poskytování podpůrných opatření.