Hry a aktivity pro podporu dobrého klimatu třídy a posilování vztahů ve třídě

14. září 2023

Začátek školního roku přináší mnohé výzvy nejen pedagogům, ale také žákům. Nové předměty, učitelé, spolužáci, se kterými se dlouho neviděli. V dětech to může vyvolávat úzkost, strach či stres.

Pro pedagogy je důležité, aby byli citliví k emocionálním potřebám žáků a poskytovali jim podporu a pomoc při přizpůsobení se novým podmínkám. Vytvářením bezpečného prostředí snižujeme stres a usnadňujeme žákům proces učení.

Nabízíme vám aktivity, které můžete se žáky využít nejen na začátku roku, ale i v jeho průběhu pro stmelování kolektivu a posílení bezpečného prostředí ve třídě.


Aktivity, které umožní žákům se lépe vzájemně poznávat

Co jsme dělali o prázdninách? (mladší i starší školní věk)

Společně se žáky vytvořte několik otázek týkajících se toho, co dělali v létě. (Kde jsi byl/a na dovolené? Co dobrého jsi jedl/a?) Žáci poté chodí po třídě a snaží se získat co největší počet odpovědí od svých spolužáků. Následně můžete spočítat, kolik dětí bylo u moře nebo kolik bylo ve stejné zemi apod.

Kdo byl tam, půjde sem (mladší i starší školní věk)

Na základě učitelových otázek žáci volí místo, na které si ve třídě stoupnou. „Kdo byl v létě u babičky? Postaví se k oknu. Kdo nebyl u babičky, půjde ke dveřím.“ „Kdo měl písek v sandálech, půjde ke dveřím, kdo neměl písek v sandálech, půjde k oknu.“ Žáci se postupně přesunují a zjišťují, jaké společné zážitky mají se svými spolužáky.


Aktivity k navazování bližších vztahů

Příběh s živými obrazy (mladší školní věk)

Učitel vypráví příběh, např.: „V létě jsem šel do lesa. Les byl plný stromů.“ Slovo stromů řekne důrazně (popř. při jeho vyslovení cinkne na triangl) a žáci ve volném prostoru zaujmou pozice stromů (stoupnou si tak, že vypadají jako stromy), čímž vytvoří kolem učitele les. „Procházel jsem se a zjistil jsem, že všude rostou houby.“ a žáci se přemění na houby. V dalším vyprávění je možné zařadit takový popis, aby žáci museli udělat dvojice a spolupracovat (košík s velkou houbou, srnka stojící u krmelce).

Zůstává…beru si… (starší školní věk)

Žáci stojí v kruhu. Učitel zvolí téma, např. letní prázdniny. Dobrovolník jde doprostřed a postaví se do nějaké pozice, kterou zároveň pojmenuje. Např. se postaví tak, že vypadá jako plavec a řekne „Jsem u rybníka a chystám se skočit šipku.“ Další dobrovolník přistoupí a doplní tuto situaci. „Jsem vodní hladina.“ a lehne si před prvního žáka na zem. Nyní přijde ještě třetí žák a zaujme pozici. První žák se v tuto chvíli zvedne a říká, koho z té dvojice si bere s sebou zpět do kruhu („Beru si hladinu.“). Žák, který přišel jako třetí, zůstává ve stejné pozici, v jaké byl, ale pojmenuje ji jinak. Tím vzniká nová situace a nová trojice.


Aktivity pro posílení pozitivních vztahů ve třídě

Držím ruku (mladší i starší školní věk)

Žáci se volně pohybují ve vymezeném prostoru. Jejich úkolem je podat ruku tomu, koho potkají. Ovšem pustit ruku předchozímu mohou až ve chvíli, kdy podají druhou ruku jinému spolužákovi. Po celou dobu se musí snažit někoho držet alespoň jednou rukou.

Jaký jsem? (mladší i starší školní věk)

Se žáky sepíšeme seznam jejich vlastností – jací jsou. U mladších volíme např. 5 vlastností, u starších až 10. Každý si potom pro sebe zapíše na svůj papír ty, které se ho týkají. Následně se posadíme do kruhu a dobrovolník čte své vlastnosti. Pokud mají žáci stejnou, tleskají, dupou nebo jinak dávají najevo, že jsou také takoví.

Varianta: nezaměřujeme se na vlastnosti, ale na pocity, jak se dnes žáci cítí. Popř. jak se mohou cítit v jiné konkrétní situaci (např. při neúspěchu ve škole).

Pekelné stroje/Lidské stroje (mladší i starší školní věk)

Úkolem žáků je postupně přicházet do herního prostoru a pomocí zvuků a pohybů vytvořit společný stroj. První žák přijde a předvede svůj pohyb, který doplní zvukem; daný pohyb i zvuk bude neustále opakovat. Úkolem dalšího žáka je pak doplnit prvního svým pohybem a zvukem, a to tak, aby byli ve stejném rytmu. Žáci mohou, ale nemusí být ve fyzickém kontaktu. Lze pokračovat do zapojení celé třídy, ale je třeba brát ohled na ty, kteří svůj pohyb opakují nejdelší dobu.

Varianta: žáky rozdělíme do skupin a zadáme, aby vytvořili konkrétní stroje. Poté můžeme zadat, aby vymysleli jakýkoliv, i neexistující, stroj.